ข้อมูลหมู่บ้านและประชากร

จำนวนหมู่บ้านและประชากร

ตำบลหนองขาม มีหมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น   4   หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น  5,067   คน แยกเป็น เพศชาย  2,521  คน เพศหญิง  2,546   คน จำนวน   2,061  ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามเฉลี่ย  168  คน/ตร.กม. รายละเอียดดังนี้

 

ตารางแสดงจำนวนประชากร หลังคาเรือน และพื้นที่แยกตามหมู่บ้าน

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร (คน) จำนวนบ้าน

(หลังคาเรือน)

พื้นที่

(ไร่)

ชาย หญิง รวม
6 บ้านโค้งดารา 705 712 1,417 592 6,137.33
7 บ้านเนินแสนสุข 677 672 1,349 562 5,319.34
8 บ้านหินกอง 202 183 385 131 4,500.83
11 บ้านหนองเลง 937 961 1,898 855 2,455
รวม 2,521 2,528 5,049 2,140 18,412.50

 

ข้อมูล : สำนักงานทะเบียนอำเภอศรีราชา ณ เดือนกุมภาพันธ์   2559

 

1.3  ท้องถิ่นอื่นในตำบล

มีจำนวนเทศบาล  1  แห่ง  ได้แก่  เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์

เมนู