องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คำสั่งเรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เมนู