คำสั่ง การมอบอำนาจนายกองค์การบริหาส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วตำบลปฏิบัติราชการแทน

เมนู