องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสนสุข

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมพร ชูชื่น, นายอุดม โพธิ์สุรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม, นายชลิต สำราญวานิช ปลัด อบต.,นายสุรพันธ์ แก้วหลวง รองปลัดฯ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมต้อนรับ นางพาขวัญ กิติสาระกุลชัย ท้องถิ่นอำเภอศรีราชา มาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสนสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เมนู