ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสนสุข

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวสมพร ชูชื่น, นายอุดม โพธิ์สุรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม, นายชลิต สำราญวานิช ปลัด อบต.,นายสุรพันธ์ แก้วหลวง รองปลัดฯ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมต้อนรับ นางพาขวัญ กิติสาระกุลชัย ท้องถิ่นอำเภอศรีราชา มาตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินแสนสุข สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

เมนู