ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

  • นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายกอบต.หนองขาม พร้อมด้วย รองนายกอบต, สมาชิกสภา,ผู้นำท้องที่,หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และพนักงานส่วนตำบล ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
เมนู