องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ประวัติและตราสัญลักษณ์

ประวัติและตราสัญลักษณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เดิมเป็นสภาตำบล ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จากกระทรวง- มหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 เดิมมีที่ตั้งสำนักงานประจำที่ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา (อาศัยชั่วคราว) ต่อมาได้ย้ายที่ทำการสำนักงาน มาอยู่ที่ที่ทำการกำนัน (สภาตำบล) หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา และในปี พ.ศ. 2541 มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้แบ่ง หมู่ที่ 7 ออกเป็น 2 หมู่บ้าน โดยใช้ถนนศรีบุญเรือนเป็นแนวเขตในการแบ่งหมู่บ้าน ดังนี้ บ้านเนินแสนสุข และ บ้านหนองเลง

เมนู