ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แหล่งน้ำ แบ่งเป็น

  1. แหล่งน้ำธรรมชาติ

ได้แก่ลำน้ำ / ลำห้วย                  จำนวน       2            สาย

2. บึง / หนองและอื่นๆ             จำนวน        –  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–  ฝายน้ำล้น                         จำนวน       3               แห่ง

–  บ่อน้ำตื้น                          จำนวน         152           แห่ง

–  คลองส่งน้ำ                        จำนวน       1               แห่ง

–  อ่างเก็บน้ำ                        จำนวน       2               แห่ง   ดังนี้

( อ่างเก็บน้ำเขามันยายมุ้ง และ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ)

  น้ำเสีย

–  น้ำเสียจากหมู่บ้านจัดสรรไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำหนองค้อ

   ขยะ

–  ปริมาณขยะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประมาณ 3,000  กิโลกรัม/วัน  หรือ 3 ตัน/วัน

เมนู