องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลักษณะสังคม

สภาพทางสังคม

ลักษณะชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามค่อนข้างกระจัดกระจายแต่ก็ยังมีการรวมกลุ่มเป็น ชุมชน  โดยมีสถาบันทางสังคมหลายด้านดังนี้

การศึกษา

–  มีโรงเรียนประถมศึกษา             จำนวน   1      แห่ง  ได้แก่   โรงเรียนบ้านโค้งดารา

–  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน    3      แห่ง  ได้แก่   บ้านเนินแสนสุข, บ้านโค้ง-ดารา    และบ้านหินกอง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

–  วัด / สำนักสงฆ์   จำนวน    4   แห่ง  ได้แก่ วัดป่าลิลัยวัลย์ , วัดเนินแสนสุข , วัดหินกอง และวัดโค้งดารา

สาธารณสุข

–  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    จำนวน   1   แห่ง   ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านโค้งดารา

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

–   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  มีรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ขนาดความจุ  10,000   ลบ.ม.

เมนู