ลักษณะเศรษฐกิจ

โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ/รายได้ของประชากร

พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  เป็นพื้นที่กึ่งเกษตรกรรม และมีโรงงงานอุตสาหกรรม ประชากรในพื้นที่ ประกอบอาชีพเกษตร ด้วยการปลูกพืชไร่ พืชสวน และเลี้ยงสัตว์ เป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสาน มีฐานะความเป็นอยู่ในระดับพออยู่พอกิน พืชที่นิยมปลูกได้แก่  มะพร้าว  ขนุน  และมะม่วง   พืชไร่ได้แก่ มันสำปะหลัง  สับปะรด   การปศุสัตว์มีการเลี้ยงไก่  ประชากรบางส่วนไปรับจ้าง ในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

การเกษตรกรรม

ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น มันสำปะหลัง มะพร้าว สับปะรด และอื่นๆ ร้อยละ 70  โดยมีพื้นที่การเกษตรจำนวน 15,000 ไร่ และมีการทำการเกษตรพอเพียงตามทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่บ้านโค้งดารา หมู่ที่ 6 และบ้านหินกองหมู่ที่ 8

การพาณิชยกรรมและบริการ

สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรมและบริการ

–  ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด)         จำนวน     3      แห่ง

–  ร้านค้าทั่วไป                  จำนวน     –      แห่ง

การอุตสาหกรรม

โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีจำนวน  14  แห่ง ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วไป ดังนี้

 1. บริษัท เวสกลอลี่ จำกัด ประเภทกิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่ตั้ง    หมู่ที่ 7  ถนนหนองเลง-โค้งดารา  ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 2. บริษัทชลบุรีสเปเชียลสตีส กรุ๊ป จำกัด ประเภทกิจการผลิตเหล็กรีดร้อน และหลอม ที่ตั้ง  ณ  หมู่ที่  7  ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 3. บริษัทกรุงเทพค้าสัตว์ จำกัด ประเภทกิจการที่พักอาศัยและโรงเรือนเลี้ยงไก่  ที่ตั้ง  หมู่ที่  7  ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 4. บริษัทซีวายบอสฟู้ด จำกัด  ประเภทกิจการไวน์ผลไม้ไทย  ที่ตั้ง  59/8 หมู่ 11   ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 5.   บริษัทกิจเจริญ จำกัด 449 หมู่ที่ 7  ตำบลหนองขาม    อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 6. บริษัทสเตสคอนสตรัคชั่น จำกัด 163/8 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 7. หจก.เอ็น เอส แก๊ส 444/1 หมู่ที่ 8 7  ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 8. บริษัท ซีไอ เอ็ม คร๊อกโคไดล์ ฟาร์มจำกัด ประเภทจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากจระเข้  18/1 หมู่ที่ 7 ถนนเนินแสนสุข   ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 9. บริษัท วิทยาศรม ศรีราชา จำกัด   ประเภทผลิตยา  ที่ตั้ง  579/3 หมู่ที่ 8 ถนนหินกอง – เนินตอง สุข  ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 10. บริษัทคอนเทรนเนอร์ จำกัด ประเภทจำหน่ายตู้คอนเทรนเนอร์ ที่ตั้ง 209/3 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 11. บริษัท เจ พี เอ็ม เอส จำกัด  ประเภทกิจการผลิตเหล็ก 555 หมู่ที่ 7 ถนนหนองเลง – โค้งดารา  ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 12. บริษัทไทยซีนอลวิศวกรรม จำกัด 518 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 13. บริษัทคริสเตี่ยนี่ และนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ตั้ง 494 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
 14. บริษัท เวลดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด 330/2 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขาม  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
เมนู