องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  การคมนาคมยังไม่สะดวกเท่าที่ควร ถนนส่วนใหญ่แยกออกได้    ดังนี้

–   ลูกรัง  ร้อยละ  29

–   ถนนลาดยาง  ร้อยละ  80

–   ถนนคอนกรีต  ร้อยละ  3

การโทรคมนาคม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีโทรศัพท์สาธารณะ ตามหมู่บ้าน จำนวน   20   แห่ง

การไฟฟ้า

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  มีการขยายเขตไฟฟ้าที่เข้าถึงประชาชน  ประมาณ ร้อยละ 98

เขตไม่มีไฟฟ้า  ร้อยละ  2

การประปา

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามมีน้ำประปา จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

  • บ้านโค้งดารา
  • บ้านหินกอง
  • บ้านเนินแสนสุข
  • บ้านหนองเลง

การสื่อสาร

ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีระบบการสื่อสาร TOP ผาดผ่าน ประชาชนมีการใช้อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 70 และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีการให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ไว้บริการประชาชน

เมนู