องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

» วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

“ หนองขามเป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร  พร้อมก้าวนำในการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน ”

» พันธกิจองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

  1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
  2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
  3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย สวัสดิการผู้ด้อยโอกาส และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน

เมนู