อำนาจหน้าที่ อบต.หนองขาม

อำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

» สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล   และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 5 งาน   ดังนี้

 1. งานบริหารทั่วไป
 2. งานนโยบายและแผน
 3. งานกฎหมายและคดี
 4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 5. งานพัฒนาชุมชนและสังคม

» กองคลัง    

กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายเงิน  การรับเงิน   การนำส่งเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ   ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ   เงินอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชี  ทุกประเภท   ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปีงานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้ที่รับมอบหมาย   โดยแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น  4  งาน  ดังนี้

 1.    งานการเงิน
 2. งานบัญชี
 3. งานพัฒนารายได้
 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

» กองช่าง

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ  งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติ  งานการก่อสร้าง  และซ่อมบำรุง   การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุมเก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   โดยแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น  4   งาน   ดังนี้

 1. งานก่อสร้าง
 2. งานประสานสาธารณูปโภค
 3. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
 4. งานผังเมือง

» กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การสาธารณสุขอนามัย  การป้องกันและรักษาโรค การรักษาความสะอาด  การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ    และสิ่งแวดล้อม วางแผนประสานคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากร  ป่าไม้  ดิน  น้ำ  ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ รวมทั้งการจัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  การเฝ้าระวัง   ติดตาม   ตรวจสอบการดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต  รวมทั้งงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   โดยแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น  3   งาน   ดังนี้

 1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 2. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
 3. งานรักษาความสะอาด

» กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา  งานบริหารวิชาการ  งานจัดการศึกษา  งานนิเทศการศึกษา  งานลูกเสือและยุวกาชาด  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  และวัฒนธรรม   งานกิจการเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและสันทนาการ  และทำหน้าที่ให้คำปรึกษาวินิจฉัยปัญหาที่สำคัญทางการศึกษา เช่น เสนอความเห็นในการกำหนดนโยบาย และการดำเนินการตามนโยบาย  และวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   โดยแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น  3   งาน   ดังนี้

 1. งานบริหารการศึกษา
 2. งานส่งเสริม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 3. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

เมนู