การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ★ ข้อมูลพื้นฐาน
o1. โครงสร้างหน่วยงาน
o2. ข้อมูลผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่
o4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6. กฏหมายที่เกี่ยวข้องพรบ./พรก.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยระเบียบปฏิบัติอื่นๆประกาศเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ อื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
o7. ข่าวประชาสัมพันธ์
★การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8. Q&A
o9. Social Network
    – Facebook
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
★ แผนดำเนินงาน
o10. แผนดำเนินงานประจำปี
o11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
o12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
o13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
★ การให้บริการ
o14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o16. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
o17. E-Service
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
★ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
o19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
o20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ 2563
★ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
o22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
o23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
o24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
★ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
★ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
★ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
o33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
★ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
★ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
o36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

★ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
★ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o39. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
o40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
▶ ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
★ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 o42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เมนู