องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมนู