องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการทัศนศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการทัศนศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 21 – 23 สิงหาคม พ.ศ.2563

ณ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาและสวนสาธารณะบ้านเนินแสนสุข

ศึกษาดูงานจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี

เมนู