โครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำพวงมโหตร พับเหรียญโปรยทาน

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำพวงมโหตร พับเหรียญโปรยทาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุมองคึ์การบริหารส่วนตำบลหนองขา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

เมนู