โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมการปฏิบัติธรรม เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมการปฏิบัติธรรม เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

ในวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖2 ณ. วัดหนองคล้า อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยพระครูพระสมศักดิ์ ปัญญาวโร

 

เมนู