องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม "ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน" Nongkham Subdistrict Administrative Organization อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมการปฏิบัติธรรม เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมการปฏิบัติธรรม เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

ในวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕๖2 ณ. วัดหนองคล้า อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยพระครูพระสมศักดิ์ ปัญญาวโร

 

เมนู