หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
 
นายพิชัย โสธรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทร. 081-654-5541
 
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชบ 0023.2/ว 181 ลว. 22 ก.พ. 2567 การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0023.2/ว1346 ลว. 22 ก.พ. 2567 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.3/ว 1345 ลว. 22 ก.พ. 2567 ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.1/ว 1337 ลว 22 ก.พ. 2567 การจัดงานวันท้องถิ่นไทย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2567  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.6/ว 176 ลว. 22 ก.พ.2567 ขอความอนุเคระห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.4/ว 1307ลว. 21 ก.พ. 67 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.3/ว 1344 ลว. 22 ก.พ. 2567 การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูตร 650109 - 67)  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.5/ว174 ลว.22 ก.พ.67 การนำส่งเงินจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.1/ว 1339 ลว 22 ก.พ. 2567 การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.4/ว1333 ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House)  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.6/ว 1343 ลว. 22 ก.พ. 2567 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. 2564  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.4/ว1334 การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ชบ0023.6/ว 1340 ลว. 22 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2566  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.6/ว 173 ลว. 21 ก.พ. 2567 การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3 (76 จังหวัด)  [ 22 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.4/ว172 ลว. 21 ก.พ. 67 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.6/ว170 ลว. 21 ก.พ. 2567 ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 พ.ศ. ...  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.6/ว 168 ลว. 21 ก.พ. 2567 ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.4/ว171 ลว. 21 ก.พ. 67 ปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (LNC) ในเว็บไซต์ สถ.www.dla.go.th  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.6/ว 167 ลว. 21 ก.พ. 2567 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.4/ว1306 ลว. 21 ก.พ. 67 ขอเชิญเข้าร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.6/ว 169 ลว. 21 ก.พ. 2567 ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบ ดิจิทัล กฎหมายมลพิษและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.3/ว 166 ลว. 21 ก.พ. 2567 ขอความอนุเคราะห์นำหลักสูตรทุจริตศึกษา พ.ศ. 2567 ไปทดลองใช้  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.3/ว 165 ลว. 21 ก.พ. 2567 ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.5/ว164 ลว.21 ก.พ.67 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน มกราคม 2567  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.3/ว 1254 ลว. 20 ก.พ. 2567 ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 21 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.2/ว 1253 ลว. 20 ก.พ. 2657 กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒566  [ 20 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.5/ว1251 ลว.20 ก.พ.67 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ  [ 20 ก.พ. 2567 ]   
ชบ 0023.3/ว 161 ลว. 19 ก.พ. 2567 การปฏิบัติหน้าที่แทนของพนักงานสถานธนานุบาล  [ 20 ก.พ. 2567 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 596
 
 

Nongkham Subdistrict Administrative Organization  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-067-036
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-067-036 โทรสาร : 038-067-037
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
จำนวนผู้เข้าชม 1,465,416 เริ่มนับ 15 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10