หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ศาสนสถานในตำบลหนองขาม
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1
2
3
 
 
นายพิชัย โสธรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทร. 081-654-5541
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม
  Activities
  กิจการสภา
  Council
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล. ซอยเทวิน พร้อมงานวางระบา [ 13 มี.ค. 2567 ]   อ่าน 33 
ประกาศ ขอยกเลิกประกาศ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่บ้านสายทอง หมู่ที่ 7 บ้านเน [ 22 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 30 
ประกาศ เรื่องประกวดราคาก่อสร้งโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกล้วยไม้ หมู [ 7 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 107 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 24 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 54 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชน เก็บ ขน และกำจัดขยุมูลฝอยและสิ่ง [ 14 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 102 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 18 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 123 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1509  [ 5 เม.ย. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1510  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1497  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1496  [ 5 เม.ย. 2567 ]
การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1490  [ 4 เม.ย. 2567 ]
กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ กสว. มท 0820.2/ว1484  [ 4 เม.ย. 2567 ]
สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว1494  [ 4 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1493 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
รวบรวมข้อมูลการติดต่อประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1491  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4128-4201 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 เม.ย. 2567 ]
การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1) กศ. มท 0816.2/ว1480 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3423  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประชุมชี้แจงการติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1479  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4298-4373 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว1459  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1476  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ในเดือนมีนาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว1471  [ 3 เม.ย. 2567 ]
คู่มือแนวทางการจัดทำและประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว5  [ 3 เม.ย. 2567 ]
การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว6  [ 3 เม.ย. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลักการพื้นฐานของคุณธรรมออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1454 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1455  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว1456  [ 2 เม.ย. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1453  [ 2 เม.ย. 2567 ]
ขอให้จัดส่งรูปภาพการจัดทำกิจกรรมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1441 เอกสารแนบ  [ 2 เม.ย. 2567 ]
การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว1433  [ 2 เม.ย. 2567 ]
 
 
ชบ 0023.3/12530 ลว. 10 เม.ย. 2567 การสำรวจความต้องการครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.6/ว 298 ลว. 11 เม.ย. 2567 โครงการฝึกอบรมเรื่อง "ระบบสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้บริหาร"  [ 11 เม.ย. 2567 ]    
ด่วนที่สุด ที่ ชบ 0023.2/ว 2597 การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น (เพิ่มเติม) ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษ  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.6/ว 183 ลว 10 เม.ย. 2567 รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.3/ว 2594 ลว. 10 เม.ย. 2567 การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.3/ว 2587 ลว. 10 เม.ย. 2567 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.3/ว 2586 ลว. 10 เม.ย. 2567 การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.6/ว 297 ลว. 10 เม.ย. 2567 ขอเชิิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบมูลฝอยติดเชื้อ เรื่อง "เทคนิคการใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)" ประจำปี 2567  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.3/ว 2585 ลว. 10 เม.ย. 2567 สำรวจการตั้งงบประมาณในการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.3/ว 2469 ลว. 4 เม.ย. 2567 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.3/ว 2470 ลว. 4 เม.ย. 2567 ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2567 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้งปี 2567/2568  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.3/12435 ลว. 9 เม.ย. 2567 การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) กับแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.6/ว 2563 ลว. 9 เม.ย. 2567 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2567 (เวียน คกก.มูลฝอยจังหวัด)  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.6/ว 2562 ลว. 9 เม.ย. 2567 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2567 (เวียน อปท.) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.6/ว 2583 ลว. 10 เม.ย. 2567 กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะ  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.6/ว 296 ลว. 9 เม.ย. 2567 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการปรับเป็นพินัย  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.4/ว 2582 ลงวันที่ 10 เม.ย 67 การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.5/ว2581 ลว.10 เม.ย.67 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 10 เม.ย. 2567 ]    
ชบ 0023.6/ว 295 ลว. 5 เม.ย. 2567 ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพื่อประกอบการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศง 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
ชบ 0023.2/ว 2513 ลว. 5 เม.ย. 2567 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกและการคัดเลือก พ.ศ. 2567  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
 
 
ทม.ศรีราชา ✅✅เทศบาลเมืองศรีราชา เข้าร่วมเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำช่วงเทศก [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 32 
ทม.ศรีราชา ✅✅เทศบาลเมืองศรีราชา จัดการประชุมอสม.ชุมชนเทศบาล ประจำเดือนเมษายน 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อใช้ในวิสาหกิจชุมชน [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.นาป่า บรรยากาศโครงการสูงวัยอย่างมีคุณค่าชราอย่างมีศักดิ์ศรี ประจำปี 2567 [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 3 
ทม.ศรีราชา 📢ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ท [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 16 
ทม.ศรีราชา 💦🎉 สงกรานต์ฉ่ำๆ ปลอดเหล้า 🚫 กลับบ้าน ปลอดภัย 💦✨✨ [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 17 
ทม.ศรีราชา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื [ 11 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 49 
ทม.ศรีราชา 📣โครงการปลอดสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 21 
ทม.ศรีราชา ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ป้ายประชาสัมพ [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 5 
ทม.ศรีราชา 💦💦นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ณ โรงพยาบาล [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 17 
ทม.ศรีราชา 📣📣ประชาสัมพันธ์ทศบาลเมืองศรีราชา One Stop Service : OSS ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเ [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 10 
ทม.ศรีราชา 💦ประกาศประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองศรีราชา แจ้งวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์💦 [ 10 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 12 
ทต.คลองตำหรุ รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคุัญของสั [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย หรือประยุกต์ ตามโครงการงา [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 9 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาการแสดงหุ่นละครเล็ก โครงการงานสงกรานต์ศรีมหาราชา [ 9 เม.ย. 2567 ]    อ่าน 6 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวิน หมู่ที่ ๗ ตำ [ 11 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และจัดเตรียมสถานที่ และทำความสะอาดจัดงาน โครงการส่งเสริม [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเช่าเต็นท์ในการจัดโครงการส่งเสริม พัฒนา ความเข้มแข็งของ ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒ [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุผลิตน้ำประปา จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า - ออกงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 4 เม.ย. 2567 ]

   
 
   
 
ขออนุญาติก่อสร้างที่พักอาศัย (4 ก.พ. 2567)    อ่าน 256  ตอบ 3  
จำหน่ายน็อต สกรุ (25 ก.ค. 2566)    อ่าน 209  ตอบ 0  
ขออนุญาติก่อสร้างที่พักอาศัย (25 เม.ย. 2566)    อ่าน 199  ตอบ 0  
สอบถามตำแหน่งว่าง (12 ธ.ค. 2565)    อ่าน 545  ตอบ 6  
เว็บไซต์ อบต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ม.ค. 2565)    อ่าน 520  ตอบ 2  
   
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.คลองตำหรุ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.คลองตำหรุ เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมคนขับ น้ำมันเชื้อเพลิง ในวันที่ 24 เมษา [ 11 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองขาม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทวิน หมู่ที่ ๗ ตำ [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อโน๊ตบุ๊คพร้อมเครื่องปริ้นเตอร์เพื่อใช้ในวิสาหกิจชุมชนวัดราษฎรนิยมธรรม(โครงกา [ 11 เม.ย. 2567 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 3 ฟุต) จำนวน 3 ตู้ (กองกช่าง) โดยวิธี [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทม.ศรีราชา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED FULL [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทม.ศรีราชา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED FULL [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ตามโครงการ [ 10 เม.ย. 2567 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร SHARP MX-M464 (MX-561AT) จำนวน 2 กล่อง (กองารศ [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร SHARP MX-M464 (MX-561AT) จำนวน 2 กล่อง (กองารศ [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร SHARP MX-M464 (MX-561AT) จำนวน 2 กล่อง (กองารศ [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.คลองตำหรุ จ้างเหมาเวทีมาตรฐาน ขนาด 12 เมตร พร้อมระบบไฟแสงสีบนเวที วงดนตรี เครื่องดนตรี นัก [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.คลองตำหรุ จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด 300 x 180 ซม. จำนวน 1 ป้าย , ขนาด 350 x 780 ซม. จำนวน 1 ป้า [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองขาม จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และจัดเตรียมสถานที่ และทำความสะอาดจัดงาน โครงการส่งเสริม [ 9 เม.ย. 2567 ]


อบต.หนองขาม จ้างเช่าเต็นท์ในการจัดโครงการส่งเสริม พัฒนา ความเข้มแข็งของ ผู้สูงอายุ ประจำปี ๒ [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาป่า ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาป่า ซื้อทรายละเอียด (โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗) จำนวน ๘๐ คิว โดย [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทต.นาป่า จ้างทำป้ายงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ (โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์) [ 9 เม.ย. 2567 ]


ทม.ศรีราชา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น โครงการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหล [ 5 เม.ย. 2567 ]
   
 
 
E-Service
 
แจ้งขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค แจ้งขอรับงานบริการ
งานกำจัดขยะมูลฝอย
แจ้งซ่อมแซมถนน-ผิวจราจร แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่ อบต.หนองขาม
 
แจ้งตัดกิ่งไม้ ต้นไม้สาธารณะ แจ้งตัดหญ้าบริเวณสาธารณะ แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
-สินค้า OTOP-
อ่างเก็บน้ำหนองค้อ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-067-036
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-067-036 โทรสาร : 038-067-037
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
จำนวนผู้เข้าชม 1,558,343 เริ่มนับ 15 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
อบต.หนองขาม จ.ชลบุรี
CLICK