หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ศาสนสถานในตำบลหนองขาม
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1
2
3
 
 
นายสมหมาย จันทร์ฉาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทร. 081-941-1111
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม
  Activities
  กิจการสภา
  Council
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงเหลียว หมู่7 บ้านเนินแสนสุข [ 20 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสัมฤทธิ์ (ตอนที่ 2) ม.11 [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 64 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายเติม ม8 บ้านหินกอง [ 31 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 42 
   
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 21 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ [ 1 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 14 
ประกาศฬผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ [ 30 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 47 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
การกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2410  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2395  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกันยายน 2565) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว2399 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [บัญชีรายชื่อ (รายใหม่)] [บัญชีรายชื่อ (เก่า)]  [ 8 ส.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (ระบบ Digital Pension) ที่แก้ไขเพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว2403  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การตรวจสอบและแก้ไขแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบ Thai Water Plan และเชิญประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2402  [ 8 ส.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565) เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2396 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว2394  [ 5 ส.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว2398 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
สำรวจรายชื่อผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว30  [ 5 ส.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2382 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 ส.ค. 2565 ]
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ (ชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน) ระหว่างกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2388  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขยายระยะเวลาแจ้งยืนยันข้อมูลเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2391  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน กพส. มท 0810.4/ว2381  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กพส. มท 0810.4/ว2380  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารและขึ้นบัญชีรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว106  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด และบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการนำผลประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศ. มท 0816/ว2390  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การอบรมออนไลน์ หลักสูตร (Inclusive Rural Development) กพส. มท 0810.2/ว2385  [ 4 ส.ค. 2565 ]
การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5621  [ 4 ส.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (มีดีต้องแชร์) ในรูปแบบ Infographic เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสร้างการรับรู้เครื่องมือ/กลไกที่ใช้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน กม. มท 0804.6/ว2387 [เอกสารแนบ]  [ 4 ส.ค. 2565 ]
คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว กพส. มท 0810.4/ว2375  [ 4 ส.ค. 2565 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2376  [ 3 ส.ค. 2565 ]
การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2279  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว2364  [ 3 ส.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 6 สน.บถ. มท 0809.4/ว2374  [ 3 ส.ค. 2565 ]
 
 
ชบ 0023.1/ว 399 ลว 8 ส.ค. 2565 ขอความอนุุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาและการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำ รุ่นที่ 2/2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 5619 ลว 8 ส.ค. 2565 งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/19266 ลว 5 ส.ค. 2565 ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.5/570 ลว 8 ส.ค. 2565 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ก.จ.จ.ชลบุรี)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 5618 ลว 8 ส.ค. 2565 การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/19265 ลว 5 ส.ค. 2565 ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.5/561 ลว 5 ส.ค. 2565 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 5617 ลว 8 ส.ค. 2565 แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.5/19263 ลว 5 ส.ค. 2565 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.5/560 ลว 5 ส.ค. 2565 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 5616 ลว 8 ส.ค. 2565 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 401 ลว 8 ส.ค. 2565 ส่งวุฒิบัตรโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 5578 ลว 5 ส.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร (การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้) สำหรับเด็กปฐมวัย  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.5/ว 400 ลว 8 ส.ค. 2565 การดำเนินการและการใช้จ่าย งปม.ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.2/19440 ลว 8 ส.ค. 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม)  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.2/ว 5630 ลว 8 ส.ค. 2565 เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/19438 ลว 8 ส.ค. 2565 ขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 5629 ลว 8 ส.ค. 2565 คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 5577 ลว 5 ส.ค. 2565 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี 2565  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 5628 ลว 8 ส.ค. 2565 ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้  [ 8 ส.ค. 2565 ]    
 
 
ทต.นาป่า ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา เค [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
ทต.นาป่า ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง กรณีเหตุพิเศษ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 27 
ทม.ศรีราชา 🙏🏻🙏🏻อำเภอศรีราชาร่วมกับเทศบาลเมืองศรีราชา ขอเชิญประชาชนชาวศรีราชา ร่วมงานวันเฉลิ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.นาป่า การรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของประกาศของคณะปฏิวัติ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.นาป่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบ [ 9 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 196 
อบต.หนองขาม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา (เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 25 [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทม.ศรีราชา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทม.ศรีราชา เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติควบคุม [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา เรื่อง โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิ [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทม.ศรีราชา ⭐️⭐️ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆเยาวชนชาวศรีราชา [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.ศรีราชา ✅✅เทศบาลเมืองศรีราชามอบแว่นสายตายาวให้แก่ตัวแทนชุมชนที่ยื่นความประสงค์จะรับมอบแว [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.ศรีราชา 🆘💚ร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข คัดเลือกบุคคลที่เข้าร่วมโ [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทม.ศรีราชา เรื่อง แก้ไขปัญหาการจราถนนเจิมจอมพล ด้านข้างสำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา [ 8 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทม.ศรีราชา ⭐️⭐️ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบปร [ 6 ส.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อ ฮอนด้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2565 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเนื่องจากรถราชการส่วนกลาง ทะเบียน ขม ๙๓๕๕ ชลบุรี ได้ถึงก [ 1 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมานางสาวหยาดพิรุณ ศรีสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุผลิตน้ำประปา (สารส้มก้อนใส จำนวน ๔๐๒๐ กก.) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเ [ 1 ส.ค. 2565 ]

   
 
   
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (3 ก.ค. 2565)    อ่าน 80  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ม.ค. 2565)    อ่าน 120  ตอบ 2  
   
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทต.คลองตำหรุ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณซอ [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.คลองตำหรุ หมึกถ่ายเอกสาร TOSHIBA จำนวน ๒ กล่อง (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนยย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตำหรุ จำนวน ๗ ราย [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 14 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองตำหรุ (ก [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.คลองตำหรุ จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ทะเบียน ขต 9096 ชลบุรี จำนวน 8 รายการ (กองศึกษา) [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.นาป่า วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยายรัก) [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.นาป่า ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้องคุ้ง) [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทต.นาป่า ซื้อวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีตผสมปูนสำเร็จ) จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทต.คลองตำหรุ จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยว [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (กองยุทธศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทต.คลองตำหรุ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทต.คลองตำหรุ จ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยว [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทต.คลองตำหรุ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษา รถยนต์หมายเลขทะเบียน กย 6652 ชลบุรี จำนวน 6 รายการ (กองยุท [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุสำหรับใช้เกี่ยวกับกิจการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ระบบเสียงภายในสำนักงาน) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉ [ 5 ส.ค. 2565 ]


ทม.ศรีราชา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ระบบจอ LED สำหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง ) โดยวิธีเ [ 5 ส.ค. 2565 ]
   
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

-สินค้า OTOP-

อ่างเก็บน้ำหนองค้อ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-941-1111
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-067-036-7 โทรสาร : 038-067-036
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
จำนวนผู้เข้าชม 54,788 เริ่มนับ 15 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10