หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ศาสนสถานในตำบลหนองขาม
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1
2
3
 
 
นายสมหมาย จันทร์ฉาย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทร. 081-941-1111
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรม
  Activities
  กิจการสภา
  Council
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.เขาค้างพลู หมู่ที่ 6 [ 24 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ.ศพด.หมู่ที่ 7 [ 24 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
แบบสรุปราคากลาง จำนวน 3 โครงการ [ 13 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
   
 
   
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 10 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 4 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว133  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว131 [เอกสาร]  [ 17 ม.ค. 2565 ]
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว132  [ 17 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว130  [ 17 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว110  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว127  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว117  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว102 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว94  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กพส. มท 0810.3/ว88  [ 14 ม.ค. 2565 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กม. มท 0804.3/ว7594  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว97  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศ. มท 0816.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ กสว. มท 0820.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน กศ. มท 0816.4/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว74  [ 13 ม.ค. 2565 ]
 
 
ชบ 0023.3/ว 369 ลว 17 ม.ค.2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Scratch ขั้นพื้นฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนาณ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 368 ลว 17 ม.ค.2565 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 308 ลว 14 ม.ค. 2565 ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web Conference  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/30 ลว 17 ม.ค.2565 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ในศพด.ของ อปท.  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/31 ลว 17 ม.ค. 2565 ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (เพิ่มเติม)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 30 ลว 17 ม.ค. 2565 ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 ระกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 183 ลว 11 ม.ค. 2565 แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 29 ลว 14 ม.ค. 2565 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กลุ่มเด็กอายุ 5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 286 ลว 14 ม.ค. 2565 การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 26 14 ม.ค. 2565 ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564  [ 17 ม.ค. 2565 ]    
ชบ0023.3/ ว 27 ลว 14 ม.ค. 2564 สารอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวันครู (หนังสือรอลงนาม) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 24 ลว 14 ม.ค. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.2/ว 25 ลว 14 ม.ค. 2565 ขอความร่วมมือรณรงค์ สร้างวิถีครู ด้วยงานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ ว 304 ลว 14 ม.ค. 2565 ประกาศการคัดเลือกผู้แทนของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดและกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัด (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ ว 23 ลว 14 ม.ค. 2565 การรายงานข้อมมูลการกู้เงินและสถานะหนี้คงค้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.5/ ว 22 ลว 14 ม.ค. 2565 แจ้งยอดเงินรายได้นำส่งองค์การบริหารส่วนตำบล (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ ว 284 ลว 13 ม.ค. 2565 การกำกับ ติดตาม การปฎิบัติตามกฎหมายและมาตราการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)ในการป้องกันและควควบคุมโรคดควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดดมืองตามนโยบายประเทศ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน)  [ 14 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ ว 282 ลว 13 ม.ค. 2565 สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)นักเรียนอายุระหว่าง 5-11 ปี โรงเรียนสังกัด อปท.  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.1/ว 21 ลว 13 ม.ค. 2565 ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน - ผ่อดีดี  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
ชบ 0023.3/ว 286 ลว 13 ม.ค. 2565 แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถาณการณ์การแพร่ระบาดของฌรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 13 ม.ค. 2565 ]    
 
 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา 📢📢ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่องการชำระภาษี ประจำปี 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา 💉💉เทศบาลเมืองศรีราชา เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มแรก [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา 📢📢เทศบาลเมืองศรีราชา ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ชานมไข [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเข้าเล่มงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทม.ศรีราชา เรื่อง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ได้มีการนัดหมายนักเรียน ผู้ปกครองที่สม [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จัดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ตรวจการติดเชื้อโควิ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทม.ศรีราชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทม.ศรีราชา ✅✅16 มกราคม 2565 วันครูแห่งชาติ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทม.ศรีราชา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ทั้ง 3 โรง พร้อมเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ ในว [ 14 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
กระดานสนทนา
   
 


ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเนินแสนสุขลงอ่างเก็บน้ำหนองค้อพร้อมวางท่อระบายน้ำ [ 27 ธ.ค. 2564 ]ติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณไฟจราจรตามแยก และป้ายบอกเขตทาง กระจกสะท้อนตามแยกเพื่อจ่า [ 27 ธ.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางเตือนปรับปรุงผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 30 [ 27 ธ.ค. 2564 ]

   
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 ม.ค. 2565)    อ่าน 72  ตอบ 2  
   
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 


ทม.ศรีราชา ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd [ 17 ม.ค. 2565 ]ทต.นาป่า จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน ทะเบียน ผษ-๒๘๗๗ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเ [ 14 ม.ค. 2565 ]ทต.นาป่า จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่่อระบายน้ำ บริเวณซอยต้นมะขวิด หมู่ที่ ๑ [ 13 ม.ค. 2565 ]ทม.ศรีราชา ซื้อเครื่องดนตรี (กระจั๊งโหม่ง) ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีไทย โดยวิธีเฉพ [ 12 ม.ค. 2565 ]ทม.ศรีราชา ซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]ทต.นาป่า ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นวางหนังสือ) จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ทม.ศรีราชา จ้างซ่อมและเปลี่ยนชิ้นส่วนประกอบของแผงบอร์ดควบคุมตู้จราจรแยกเซนต์ปอลฯ โดยวิธีเฉพ [ 10 ม.ค. 2565 ]ทม.ศรีราชา ซื้อกระดาษ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการทำงานวิจัยในชั้นเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 10 ม.ค. 2565 ]ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ทม.ศรีราชา ซื้อชุดตรวจโควิด ATK ตามกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2565 ]ทต.นาป่า ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน ๓๐ ขวด (โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก) โดยวิธีเ [ 6 ม.ค. 2565 ]ทต.นาป่า ซื้อวัสดุโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก (หน้ากากป้องกันสารเคมี,ตลับกรองไอระเ [ 6 ม.ค. 2565 ]ทม.ศรีราชา วัสดุสำหรับใช้เกี่ยวกับกิจการจราจร (แผ่นสะท้อนแสง(กระจกโค้ง)) พร้อมติดตั้ง จำนวน [ 6 ม.ค. 2565 ]ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการหนูน้อยรักการอ่าน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิ [ 5 ม.ค. 2565 ]ทม.ศรีราชา ซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเตรียมสอบ O-Net ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธ [ 4 ม.ค. 2565 ]ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖ [ 4 ม.ค. 2565 ]ทม.ศรีราชา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา [ 4 ม.ค. 2565 ]

   
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้า/ไฟทางสาธารณะ
  อินเตอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

-สินค้า OTOP-

อ่างเก็บน้ำหนองค้อ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-941-1111
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-067-036-7 โทรสาร : 038-067-036
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
จำนวนผู้เข้าชม 5,117 เริ่มนับ 15 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10