หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
 
นายพิชัย โสธรวงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทร. 081-654-5541
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment : ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.nongkhamlocal.go.t... โครงสร้าง อบต.หนองขาม
o2 ข้อมูลผู้บริหาร https://www.nongkhamlocal.go.t... ข้อมูลคณะผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่ https://www.nongkhamlocal.go.t... อำนาจหน้าที่ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
o4 ข้อมูลการติดต่อ https://www.nongkhamlocal.go.t... ช่องทางการติดต่อ พร้อมแผนที่ดาวเทียม
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... 1. QR code แบบวัด EIT บนหน้าแรกของเว็บไซต์
2. ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในปี พ.ศ. 2567
3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o6 Q&A https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... 1. หน้ากระดานสนทนา
2. กระดานสนทนาสอบถามต่างๆ
3. กระดานสนทนาสอบถามต่างๆ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.nongkhamlocal.go.t... แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี https://www.nongkhamlocal.go.t...
o9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.nongkhamlocal.go.t... รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... 1. หน้าเว็บคู่มือการปฏิบัติงาน
2. คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
3. คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
4. คู่มือการจดทะเบียนพานิชย์
การให้บริการและการติดต่อประสานงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... 1. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
2. การรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3. คู่มือการชำระภาษี
4. คู่มือการจดทะเบียนพานิชย์
o12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... 1. สถิติข้อมูลด้านให้บริการ ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2566
2.สถิติข้อมูลด้านให้บริการ ไตรมาสที่ 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2566
o13 E-Service https://docs.google.com/forms/... แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป อบต.หนองขาม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t...
o15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.nongkhamlocal.go.t...
o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.nongkhamlocal.go.t...
o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.nongkhamlocal.go.t...
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.nongkhamlocal.go.t...
o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.nongkhamlocal.go.t...
o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... 1. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
2. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
3. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
4. ประมวลจริยธรรมของพนักงส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
2. เรื่องว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nongkhamlocal.go.t... คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.nongkhamlocal.go.t... แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางเว็บไซต์
o24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตปละประพฤติมิชอบ https://www.nongkhamlocal.go.t...
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.nongkhamlocal.go.t... https://www.nongkhamlocal.go.t... ประชุมประชาคมการประกอบกิจการเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น
 
  (1)     2   
 
 
 

Nongkham Subdistrict Administrative Organization  
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-067-036
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-067-036 โทรสาร : 038-067-037
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
จำนวนผู้เข้าชม 1,558,365 เริ่มนับ 15 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10