แบบประเมิน ITA (Integrity and Transparency Assessment)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

9.2 การบริหารงาน

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.5 การส่งเสริมความโปรงใส

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

เมนู