รับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายมนตรี เหงียศิ…
เมนู