หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 
 
.........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
โทร. .........................
 
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
คู่มือประชาชน
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"หนองขามเป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น พัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร
พร้อมก้าวนำในการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน"
 
วิสัยทัศน์ อบต.หนองขาม  
 
 
พันธกิจ
 
  จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
  ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
  คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ทางเท้า และสาธารณูปโภค
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน
   
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และพัฒนาพืชผลทางการเกษตร
เป็นรากฐานของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การพัฒนาด้านสังคม สุขภาพอนามัย สวัสดิการ
ผู้ด้อยโอกาส และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับ
สวัสดิการทางสังคมที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงและ
เป็นธรรม
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณ์ภัย และการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
   
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท้องถิ่น
โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเครื่องชี้นำ
  ส่งเสริมและฟื้นฟูให้สังคมเป็นคนมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีศาสนาเป็นเครื่องชี้นำชุมชน และสังคม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
   
แนวทางการพัฒนา
  การอนุรักษ์และการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน
   
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล
  พัฒนาศักยภาพการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
  ส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้ ความเข้าใจ การมีสำนึก
การมีส่วนร่วมทางการเมืองให้แก่ประชาชน
  พัฒนาและปรับปรุงอาคาร เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำงานให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการประชาชน
  พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ควบคู่กับคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 038-067-036
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ : 038-067-036 โทรสาร : 038-067-037
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
จำนวนผู้เข้าชม 1,058,844 เริ่มนับ 15 ธ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10